bg-icon

Organisation info

overlayoverlay

AFM

Klachten & geschillen

BeloningsBeleid

Back to top

AFM

Polestar Capital is regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) and the Dutch Central Bank (DNB).

Klachten & geschillen

Algemeen

ARTIKEL 1

In deze procedure wordt verstaan onder:

FQVMB: Finquiddity Vermogensbeheer B.V., aldanniet communicerende via haar handelsnaam Polestar Capital; een klacht: Elke uiting waarin een belanghebbende blijk geeft van ontevredenheid over een product, dienst of dienstverlening door of namens FQVMB; de klager: de Klant die een klacht indient en/of diens gemachtigde;
Klachtverantwoordelijke: de Compliance Manager van FQVMB.

ARTIKEL 2

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. De Compliance Manager is aangewezen als klachtverantwoordelijke. Indien de klacht betrekking heeft op de Compliance Manager zal een lid van de directie van FQVMB de klachtverantwoordelijke zijn.


Procedure

ARTIKEL 3


Klachten kunnen telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend worden bij FQVMB. Een klager kan de klacht rechtstreeks indienen bij werknemers van FQVMB. Klachten die niet kunnen of mogen worden afgehandeld door werknemers van FQVMB, worden door de ontvangende werknemer van FQVMB doorgegeven aan de klachtenverantwoordelijke ter verdere behandeling.

ARTIKEL 4

Een schriftelijke of via een elektronische communicatie ingediende klacht dient ondertekend te zijn en bevat ten minste:

de naam en het adres van de klager;
de dagtekening; een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
De omschrijving waarover in sub c van dit artikel wordt gesproken, dient naar het oordeel van de klachtverantwoordelijke voldoende te zijn om de klacht naar behoren in behandeling te kunnen nemen.

ARTIKEL 5

In het geval van een telefonische klacht kan de klachtverantwoordelijke de klager verzoeken de klacht schriftelijk of via elektronische communicatie in te dienen overeenkomstig de vereisten opgenomen in artikel 4.

ARTIKEL 6

FQVMB heeft het recht een klacht die, ook na een herhaald verzoek aan de klager, niet in overeenstemming met de vereisten opgenomen in artikel 4 wordt ingediend, niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL 7

Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van een persoon kan de klachtverantwoordelijke deze persoon van de ingediende klacht in kennis stellen. Indien de klager dit niet wenselijk acht, dient de klager dit aan de klachtverantwoordelijke te melden. De klachtverantwoordelijke kan dit bezwaar van de klager naast zich neerleggen indien de klachtverantwoordelijke van mening is dat dit voor een goede behandeling van de klacht

BeloningsBeleid

Inleiding beloningsbeleid
Finquiddity Vermogensbeheer B.V.,(Polestar Capital) handelend onder de naam Polestar Capital (“Polestar Capital”) heeft een beloningsbeleid op basis van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dit geldt voor alle medewerkers van Polestar Capital. Verder is voor medewerkers die het risicoprofiel van Polestar Capital kunnen beïnvloeden de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2014 van toepassing indien zij variabele beloningen ontvangen. Deze laatste regeling geeft aanvullende eisen.

Het beloningsbeleid heeft ten doel om bij te dragen aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van meer risico's dan voor Polestar Capital aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid is erop gericht dat medewerkers handelen in het belang van de cliënten van Polestar Capital.

Beloningen
Polestar Capital keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit, gebaseerd op competentieprofielen en een bijbehorende salarisschaal. Deze maandelijkse vergoeding is niet afhankelijk van doelstellingen. De beloning van de Raad van Commissarissen wordt bepaald door de aandeelhouders. De beloning van de directie wordt bepaald door de Raad van Commissarissen. De beloning van alle andere medewerkers wordt bepaald door de directie. Polestar Capital verstrekt op dit moment geen variabele beloningen aan haar medewerkers. Alleen onder specifieke voorwaarden kan Polestar Capital variabele beloningen toekennen, bijvoorbeeld om de belangen van onze cliënten en Polestar Capital op een lijn te brengen. Er zijn geen medewerkers binnen Polestar Capital die een salaris van € 1 miljoen of meer ontvangen.

Duurzaamheidsrisico’s en beoordeling medewerkers
Duurzaam investeren vormt de kern van Polestar Capital en derhalve worden duurzaamheidsrisico’s serieus genomen. Polestar Capital zorgt ervoor dat er, via zijn beloningsstructuur en met het beloningsbeleid, geen buitensporige risico's worden genomen, waar uiteraard ook duurzaamheidsrisico's aan verbonden zijn. Integratie van deze duurzaamheidsrisico’s (in de context van de SFDR) is onderdeel van de beoordeling van onze medewerkers.

Sociale verantwoordelijkheid
Als een fondsbeheerder en beheerder van individuele mandaten die tot doel heeft duurzaam ondernemen te stimuleren werkt Polestar Capital samen met overheidsinstanties en investeerders. Door als uitgangspunt geen variabele beloningen toe te kennen, beperkt Polestar Capital het nemen van onnodige risico’s en betoont respect aan zijn relatie tot de samenleving.

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie en de Raad van Commissarissen stelt het beleid vast. De Raad van Commissarissen is eindverantwoordelijke van het beloningsbeleid. De Raad van Commissarissen tezamen met de directie zorgen voor de naleving van dit beleid en voor het waarborgen dat de systemen en procedures van Polestar Capital toereikend zijn om potentiële en daadwerkelijke belangenconflicten te voorkomen en, voor zover dit niet mogelijk is, te identificeren en beperken. Met betrekking tot deze laatste verantwoordelijkheid wordt de Raad van Commissarissen geadviseerd door de directie en de Compliance Officer.

Aanpassen beleid
Minimaal een keer per jaar wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of alle vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen.