bg-icon

Organisation info

overlayoverlay

AFM

Klachten & geschillen

BeloningsBeleid

SFDR

Back to top

AFM

Polestar Capital is regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) and the Dutch Central Bank (DNB).

Klachten & geschillen

Algemeen

ARTIKEL 1

In deze procedure wordt verstaan onder:

FQVMB: Finquiddity Vermogensbeheer B.V., aldanniet communicerende via haar handelsnaam Polestar Capital; een klacht: Elke uiting waarin een belanghebbende blijk geeft van ontevredenheid over een product, dienst of dienstverlening door of namens FQVMB; de klager: de Klant die een klacht indient en/of diens gemachtigde;
Klachtverantwoordelijke: de Compliance Manager van FQVMB.

ARTIKEL 2

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. De Compliance Manager is aangewezen als klachtverantwoordelijke. Indien de klacht betrekking heeft op de Compliance Manager zal een lid van de directie van FQVMB de klachtverantwoordelijke zijn.


Procedure

ARTIKEL 3


Klachten kunnen telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend worden bij FQVMB. Een klager kan de klacht rechtstreeks indienen bij werknemers van FQVMB. Klachten die niet kunnen of mogen worden afgehandeld door werknemers van FQVMB, worden door de ontvangende werknemer van FQVMB doorgegeven aan de klachtenverantwoordelijke ter verdere behandeling.

ARTIKEL 4

Een schriftelijke of via een elektronische communicatie ingediende klacht dient ondertekend te zijn en bevat ten minste:

de naam en het adres van de klager;
de dagtekening; een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
De omschrijving waarover in sub c van dit artikel wordt gesproken, dient naar het oordeel van de klachtverantwoordelijke voldoende te zijn om de klacht naar behoren in behandeling te kunnen nemen.

ARTIKEL 5

In het geval van een telefonische klacht kan de klachtverantwoordelijke de klager verzoeken de klacht schriftelijk of via elektronische communicatie in te dienen overeenkomstig de vereisten opgenomen in artikel 4.

ARTIKEL 6

FQVMB heeft het recht een klacht die, ook na een herhaald verzoek aan de klager, niet in overeenstemming met de vereisten opgenomen in artikel 4 wordt ingediend, niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL 7

Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van een persoon kan de klachtverantwoordelijke deze persoon van de ingediende klacht in kennis stellen. Indien de klager dit niet wenselijk acht, dient de klager dit aan de klachtverantwoordelijke te melden. De klachtverantwoordelijke kan dit bezwaar van de klager naast zich neerleggen indien de klachtverantwoordelijke van mening is dat dit voor een goede behandeling van de klacht

BeloningsBeleid

Inleiding beloningsbeleid
Finquiddity Vermogensbeheer B.V. (“Finquiddity”), handelend onder de naam Polestar Capital, heeft een Beloningsbeleid op basis van Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dit geldt voor alle medewerkers van Finquiddity. Verder is voor medewerkers die het risicoprofiel van Finquiddity kunnen beïnvloeden de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2014 van toepassing indien zij variabele beloningen ontvangen. Deze laatste regeling geeft aanvullende eisen.

Het beloningsbeleid heeft ten doel om bij te dragen aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van meer risico's dan voor Finquiddity aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid is erop gericht te voorkomen dat cliënten onzorgvuldig worden behandeld.

Beloningen
Finquiddity keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van doelstellingen.

Finquiddity keert eveneens discretionaire variabele beloningen uit; dit zijn beloningen die zijn verbonden aan het behalen van criteria in relatie tot het functioneren van de medewerker maar ook de financiële soliditeit van Finquiddity. De verhouding tussen vaste en variabele beloningen zijn passend.

Wij werken niet met gegarandeerde variabele beloningen.

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat Finquiddity een relatief kleine onderneming is wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld, ook hebben wij geen Raad van Commissarissen. Om die reden wordt het beloningsbeleid afgestemd met de Compliance Officer.

De directie beslist of een medewerker een variabele beloning kan ontvangen op basis van vooraf vastgestelde criteria. De Compliance Officer heeft hierbij een adviserende rol.

Aanpassen beleid
Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet-en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of alle vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Variabele beloningen
Voor variabele beloningen worden prestatie indicatoren vastgesteld op basis van een beoordeling of de beloning risico zoekend gedrag zal opleveren en de maatregelen om dat te voorkomen.

In principe geldt voor een variabele beloning een maximum van 20%. In bijzondere gevallen kan dit hoger zijn met in acht neming van de wettelijke bepalingen. Een variabele beloning wordt alleen toegekend bij een positieve beoordeling op basis van o.a. de prestatie indicatoren en voor zover de financiële situatie Finquiddity dat toelaat.

Uitgekeerde variabele beloningen kunnen voor maximaal 50% worden teruggevorderd indien Finquiddity van mening is dat achteraf de toegekende variabele beloning onterecht is gebleken op basis van destijds verkeerde of missende informatie. Door de eigendomsstructuur van Finquiddity is het niet mogelijk de variabele beloning uit te keren in een mix van 50% cash en 50% aandelen. Door de beperkte omvang, de afwezigheid van retail-beleggers en de bijzondere aard van activiteiten is de medewerker voor zijn inkomen afhankelijk van het adequaat uitvoeren van zijn taken en een solide situatie van Finquiddity en zal zich daarom niet richten op het nemen van onwenselijke risico’s op de korte en lange termijn. Het belang van cliënten staat centraal. Om die reden worden variabele beloningen niet gespreid uitbetaald.

Uitgekeerde beloningen
Uitgekeerde beloningen Over het boekjaar 2019 is in totaal € 62.055 aan variabele beloningen uitgekeerd. Er zijn geen voorwaardelijk (dus uitgestelde) variabele beloningen toegekend.

SFDR

Our vision and strategy on sustainability matters and its integration in our investment processes and procedures is described in the Polestar Capital Sustainability Policy. For each investment risk that Polestar Capital has identified, Polestar Capital records a description of the risk, the management measures taken, and the monitoring of the management measures. The methodology described above is laid down in the Polestar Capital Risk Management Policy, which has been approved by Polestar Capital’s Executive Board. Polestar Capital’s Risk Management Policy has been elaborated in further detail into analyses, processes, and protocols.

Via this methodology, Polestar Capital (also) monitors the sustainability risks (an environmental, social or governance event or condition that, if it were to occur, would cause a real or potential material adverse effect on the value of the investment) that its investments may be exposed to.

Polestar Capital has integrated sustainability risks into its investment decision-making process.

Consideration of principal adverse impacts statement

When making its investment decisions, Polestar Capital considers the potential principal adverse impacts on sustainability factors. Polestar Capital addresses principal adverse impact in different stages of its investment process as outlined in the Sustainability Policy. Its focus is primarily on the environmental factors that align with the investment objectives, as well as violations of social norms such as the UN Global Compact principles.

Polestar Capital Remuneration policy and integration of sustainability risks

Polestar Capital’s remuneration policy is consistent with and will further a sound and effective risk management with a long-term focus. The remuneration policy does not induce any risk-taking that would exceed the risk level tolerated by Polestar Capital. The impact of the remuneration policy may be relevant to Polestar Capital, seen from an ESG point of view. When it comes to variable remuneration of categories of staff whose work has a material impact on Polestar Capital’s risk profile. This is why Polestar Capital has linked the variable remuneration for that staff category to non-financial performance indicators as well, including sustainability risks.