bg-icon

Privacy Policy

overlayoverlay

Deze website https://www.polestarcapital.nl (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door Finquiddity Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Hilversum, hierna te noemen “FQVMB”. Polestar Capital is een handelsnaam van FQVMB.

FQVMB is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van deze Website of wanneer u contact met ons opneemt en een aanvraag voor een dienst van FQVMB overweegt of indient, vragen heeft over het offertetraject of bestaande diensten, al dan niet namens de onderneming waar u voor werkt, die u vertegenwoordigt of wanneer u UBO (de uiteindelijk belanghebbende) bent van de betreffende onderneming.

FQVMB waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerken. In deze Privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wat de grondslag voor de verwerking is en hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.

Aard en doeleinden van de verwerking

Verwerking van persoonsgegevens in verband met uw bezoek aan onze Website

Als u gebruik maakt van deze Website, zal FQVMB een aantal gegevens van u automatisch registreren op de server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres en de naam van uw computersysteem en type internetbrowser. Deze gegevens gebruikt FQVMB om het gebruik van de Website te meten en analyseren, te onderhouden en om eventuele storingen op te lossen en de beschikbaarheid te verbeteren. Deze gegevens verzamelt FQVMB middels gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. U kunt cookies altijd verwijderen; volgt u hiervoor de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser. In ons Cookiebeleid leest u meer over het gebruik van cookies door FQVMB.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het gerechtvaardigd belang van FQVMB en deze worden bewaard gedurende een periode van 14 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen: via het contactformulier op de website, telefonisch of per email. Wanneer u contact met ons heeft opgenomen omdat u een aanvraag voor dienstverlening overweegt of indient of vragen heeft over het offertetraject of bestaande diensten zal FQVMB een aantal persoonsgegevens van u vastleggen. Doel van deze verwerkingen is om uw vragen te beantwoorden en om te beoordelen of u of de onderneming waarvoor u als contactpersoon fungeert of de onderneming die u vertegenwoordigt of waar u UBO van bent, in aanmerking komt voor onze dienstverlening en om de overeenkomst met u of de betreffende onderneming te kunnen sluiten.

FQVMB verwerkt van u onder meer de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de hieronder aangegeven doeleinden:

  • gegevens nodig om de overeenkomst te kunnen sluiten of uitvoeren, zoals naam, contactgegevens, bankrekening-nummer en btw-nummer;
  • gegevens nodig om de aanvraag voor de dienstverlening te kunnen beoordelen, zoals een beschrijving van de zakelijke activiteiten, jaarrekeningen, belastingaangiftes uit voorgaande jaren en andere financiële en bedrijfs-informatie en CV’s (met diploma’s e.d.) van het management;
  • gegevens nodig om referenties van belangrijke personen, zoals bestuurders en UBO’s, na te trekken of contact mee op te nemen;
  • gegevens nodig om de onderneming die u vertegen-woordigt en de UBO te identificeren en te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, waaronder het uitvoeren van een cliëntenonderzoek en overige relevante wet- en regelgeving;
  • gegevens nodig om de dienstverleningsdocumentatie te kunnen opstellen en tekenen, zoals (voor zover relevant) een uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, Kamer van Koophandel nummer, kopie paspoort, eigenaren eenmanszaken, statutair directeuren, vertegenwoordigers en contactpersonen, kopie paspoort UBO, UBO-verklaringen.

De verwerking van deze persoonsgegevens door FQVMB is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FQVMB – te weten het contact kunnen onderhouden met de prospects die een aanvraag voor dienstverlening bij FQVMB hebben ingediend en om aan bepaalde verplichtingen te voldoen die volgen uit financiële (toezichts)wetgeving. De verwerking van deze persoonsgegevens is daarnaast noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van derden, in dit geval de bedrijven die de aanvraag doen en waarvan u contactpersoon bent of die u anderszins vertegenwoordigt – zodat FQVMB in staat is te communiceren met uw bedrijf.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door FQVMB van uw persoonsgegevens, maar houdt u er rekening mee dat dit het verwerken van uw aanvraag of dat van het bedrijf waarvoor u als contactpersoon of vertegenwoordiger optreedt, zal vertragen of blokkeren. Bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens verricht FQVMB om te voldoen aan overige wettelijke verplichtingen.

Up-to-date houden en bewaartermijn

FQVMB zal alleen die persoonsgegevens verwerken die relevant zijn, deze up-to-date houden en verwijderen zodra ze niet meer nodig zijn. In elk geval worden de persoonsgegevens in verband met uw (mogelijke) aanvraag voor dienstverlening bewaard gedurende de periode die FQVMB nodig heeft om de aanvraag te beoordelen, waarna ze bij afwijzing worden verwijderd uiterlijk op 31 december, 2 jaar na datum van afwijzing, tenzij FQVMB gegronde redenen heeft om deze termijn te verlengen. De persoonsgegevens in verband met een contract voor dienstverlening worden bewaard gedurende de periode dat FQVMB de dienst verleent en de periode daarna gedurende welke FQVMB wettelijk verplicht is uw gegevens nog te bewaren, over het algemeen 7 jaar.

FQVMB vraagt u hierbij ons te informeren zodra zich wijzigingen in uw persoonsgegevens voordoen of indien u van positie verandert waardoor het voor FQVMB wellicht niet meer nodig is om uw persoonsgegevens nog te bewaren.

Beveiliging en toegang

FQVMB beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. FQVMB draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang en verwerking te beveiligen. Personeel van FQVMB of door FQVMB ingeschakelde derde partijen zal alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. FQVMB voorziet de Website regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans en beschermt de systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag voor een financiering of participatie te kunnen beoordelen of uitvoeren. Het betreft hier onder meer notarissen en advocaten voor het opstellen van de dienstverleningsdocumentatie, een externe compliance officer en een administratiekantoor. Daarnaast maakt FQVMB gebruik van IT service providers die zorgdragen voor hosting en onderhoud van de door FQVMB gebruikte soft- en hardware. Voor het analyseren van de gegevens over het gebruik van deze Website maken wij gebruik van Google Analytics.

FQVMB verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers, die uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van FQVMB gebruiken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens door deze derde partijen regelt.

De derde partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. FQVMB maakt gebruik van Microsoft Online Services, in het kader waarvan er ook toegang tot de persoonsgegevens vanuit landen buiten de EU zonder adequaat beschermingsniveau is. Voor zover Microsoft optreedt als verwerker of subverwerker van persoonsgegevens in verband met een softwareproduct, zegt Microsoft aan al haar klanten toe zich met ingang van 25 mei 2018 te zullen houden aan onder andere de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. Met Microsoft is voor de doorgifte van de gegevens een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen gesloten.

Alleen wanneer FQVMB hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen in de door FQVMB verwerkte persoonsgegevens en om deze te laten corrigeren, voor zover incorrect of incompleet. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens of op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop FQVMB uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met FQVMB via info@polestarcapital.nl. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop FQVMB uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u tevens te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Tot slot wijst FQVMB u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. De aangepaste Privacyverklaring kunt u vinden op onze Website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal FQVMB u informeren over de gewijzigde Privacyverklaring.

Polestar Capital
Laapersveld 68
1213 VB Hilversum
KVK 56874170

info@polestarcapital.nl
035 240 01 08